Archiv rubriky: Užitečné informace

Nemohu se dovolat… Co mám dělat?

Vzhledem k přetrvávajícímu nadměrnému telefonickému zatížení ordinace jsme pro pacienty zprovoznili nový uživatelsky příjemnější elektronický kontaktní systém, přes který je možné řešit neakutní požadavky – Sestra Emmy

Snažíme se na Váš požadavek zadaný do systému reagovat do 3 pracovních dnů.

Systém správy požadavků pacientů je rovněž dostupný přes menu na stránkách pod položkou odeslat zprávu

Při akutních potížích je třeba volat na telefonní číslo ordinace opakovaně v cca 20 min intervalech  od počátku ordinační doby!

Pracovní a jiné posudkové prohlídky po 11/2017

V tomto článku se Vám pokusíme jednoduše v bodech přiblížit současnou problematiku provádění pracovně lékařských a dalších prohlídek s posudkovým závěrem.

Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:

 • Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
 • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb – prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb

Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?

 • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
 • Nově od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb (bod římská II). Tyto posudky spadají opět výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jde tedy například o:
  • práce ve školách a školských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví,
  • práce v potravinářství, kadeřnictví, holičství, kosmetických salónech, wellness a další práce hodnocené jako epidemiologicky závažné činnosti,
  • obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
  • práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít OOP proti pádu), noční práce,
  • a další dle zmíněné legislativní normy.
 • V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.
 • Dále  nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci – kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
 • Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
 • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

Potřebuji prohlídku pro zaměstnavatele, co mám udělat?

Žádost o prohlídku pracovně lékařské péče Formulář k žádosti o provedení prohlídek pracovně lékařské péče
 1. Zjistím kategorii rizika mého pracovního zařazení (dle z. č. 258/2000) a další možná rizika ohrožení zdraví (dle přílohy č. 2 vyhlášky č.  79/2013 Sb -bod římská II) – měl by vědět zaměstnavatel! Většinou je s problematikou obeznámen personalista či pracovník BOZP, ev. pravidla pro kategorizaci prací jsou na stránkách SZÚ.
 2. Zajistím si potřebný tiskopis se žádostí o prohlídku a zkontroluji jeho správné vyplnění:
  1. Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
  2. Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
  3. Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě kategorie rizika 1 nejsou žádné), celkové kategorie rizika
  4. Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek.
  5. Šablona formuláře k žádosti o prohlídku pracovně lékařské péče: PLS.pdf
 3. Objednám se k prohlídkce na tel. č. 567 213 256. Pokud je kategorie vyšší než 1, je třeba kontaktovat smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele

„Razítko“, falešný pocit jistoty

MUDr. Tibor Vicsápi
Záhumenní 1477, Kopřivnice
e-amil: info@vicsapi.cz, tel.: 595 172 444
ID datové schránky: p93dvba

Jsem všeobecným praktickým lékařem. Zároveň se věnuji pracovnělékařské a soudně-znalecké činnosti ve zdravotnictví, a pracuji již několik let i jako konzultant kanceláře veřejného ochránce práv. Součástí mé práce je i nezbytná znalost zdravotnického práva.

Jelikož provozuji zdravotnické zařízení primární péče, navštěvují mne pacienti mimo jiné velmi často s požadavkem: „Pane doktore, já chci jenom razítko“ nebo „já chci jenom potvrzení“. Tato „razítka“ nebo „potvrzení“ se týkají různých oblastí života. Jsou to například zbrojní průkazy, řidičská oprávnění, studia na školách, rekvalifikace, zahájení podnikatelské činnosti a mnohé jiné. Doba, kdy tyto situace bylo možno řešit „razítkem“ či „ potvrzením“ je již dávno pryč. Jakoukoliv oblast, která se týká posouzení čehokoli, se dá řešit pouze lékařským posudkem. Pro tyto účely byl před několika lety zákonodárci vytvořen i samostatný zákon. Bohužel tuto změnu řada zdravotnických zařízení, klienti ani některé orgány veřejné moci nechtějí postřehnout. Co může být výsledkem takové nevšímavosti? Pacienti, kteří od lékaře obdrží takové „razítko“ či „potvrzení“, dostávají do rukou naprosto neplatný dokument a odcházejí od lékaře s falešným pocitem jistoty, že obdrželi vytoužené „razítko“ či „ potvrzení“. Odchodem z ordinace lékaře z takového dokumentu se stává pouze „kus počmáraného papíru“

Lékařský posudek je zcela něco jiného než potvrzení.

 • Posuzování má své formální, věcné i procesní náležitosti.
 • Posouzení začíná vždy přijetím písemné žádosti, která musí být archivována ve zdravotnické dokumentaci.
 • Při vydávání posudku musí být provedena veškerá stanovená nebo další vyšetření, která jsou nezbytná z důvodu zdravotního stavu pacienta.
 • Při posuzování musí být brány v úvahu příslušné prováděcí vyhlášky (je jich skutečně hodně).
 • Posudek musí mít po formální stránce stanovené náležitosti.
 • Posudek musí být prokazatelně doručen všem účastníkům.
 • Stejnopis posudku musí být archivován ve zdravotnické dokumentaci.

Nedodržení čehokoliv z výše uvedených může mít za následek neplatnost či právní neúčinnost posudku. Za dodržení všech pravidel přitom plně zodpovídá zdravotnické zařízení, které posudek vystavuje.

Proč tak složitý postup?

Posudek je dokument, jako jakýkoliv jiný úřední doklad. Při jeho vydávání se postupuje obdobně, jako při vydání úředních dokladů. Platí mimo jiné například zásada přezkoumatelnosti posudku. Pokud při posuzování nejsou dodržena stanovená pravidla, posudek se může stát nepřezkoumatelným. Nepřezkoumatelný posudek je proto neplatný. Takový posudek, který není všem účastníkům prokazatelně doručen, nenabude nikdy právního účinku.

Jakou má jistotu pacient, že obdrží platný posudek?

Abych pravdu řekl, téměř naprosto žádnou. Sám nejspíše není vybaven znalostmi, které s posuzováním souvisí. Neexistuje ani není uzákoněna prvotní kontrola posuzování. Problém nastane tehdy, kdy se pacient bude chtít domáhat svého práva. Ponaučením často je až první „průšvih“ zdravotnického zařízení, které posudek vydalo.

Smyslem tohoto sdělení není podrobný rozbor všech oblastí posuzování. Takovým rozborem bych musel popsat mnoho stránek a je otázkou, zda by to bylo vyčerpávající. Chtěl jsem poukázat pouze na to, že skutečně nelze vydávat lékařské posudky jen tak mimochodem, takzvaně ve dveřích, například otiskem lékařského razítka na pacientem donesený formulář. Často takové formuláře, které nesplňující ani formální náležitosti, jsou přitom vytvořeny orgánem veřejné moci z nejvyšších míst. Jedno nejmenované ministerstvo na základě mé stížnosti přislíbilo nápravu již v roce 2007. Do dnešního dne však k tomu nedošlo.

Přístrojová a laboratroní vyšetření dostupná přímo v naší ordinaci

CRP – POCT

CRP
Přístroj na vyšetření CRP

Je laboratorní vyšetření z kapilární krve získané vpichem do prstu. Vyhodnocení testu je prováděno přístrojem v ordinaci ihned po odběru.

C-reaktivní protein (CRP) je protein akutní fáze, jehož hladina stoupá při probíhajícím zánětu. Měření koncentrace CRP pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Běžná koncentrace v séru zdravých jedinců je nízká (0 – 7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvyšuje během 6 – 12 hodin, přičemž ve většině případů platí, že mnohonásobně zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální onemocnění, na rozdíl od virového, kdy se koncentrace CRP zvyšuje jen mírně nebo zůstává v normálním rozmezí.

Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro něž nemají význam při virovém typu infekce. Případně lze odhalit probíhající zánětlivé onemocnění, které nemusí mít ještě zcela typické klinické příznaky.

Kvantitativní FOB – POCT

FOB
Sada na testování okultního krvácení ve stolici

je imunologický test určený k detekci okultního (běžným okem neviditelného) krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech, kdy existuje podezření na krvácení z koncových částí trávicího traktu. Typicky se provádí po 50 letech věku jako prevence rakoviny tlustého střeva, kdy nepatrné krvácení může být jediným příznakem jinak nezjistitelného nádoru.

Jelikož jde o imunologickou metodu s protilátkami reagujícími pouze na lidský hemoglobin, není nutné před odběrem vzorku dodržovat speciální dietní omezení. Během období testování by pouze neměly být užívány léky způsobující gastrointestinální podráždění jako např. nesteroidní protizánětlivé léky, neboť jejich užívání může způsobovat krvácení.

Výhoda námi užívané kvantitativní metody spočívá v minimalizaci rizika špatného vyhodnocení testu na podkladě subjektivního zrakového vjemu osoby, která test vyhodnocuje. Místo rozdílu ve změně barvy proužku vyšetřovacího setu je zde k dispozici jasné numerická hodnota získaná na podkladě standardizovaného přístrojového měření.

INR – POCT

INR
Přístroj na stanovení INR při použití v ordinaci

je vyšetření srážlivosti krve používané nejčastěji k monitorování léčby warfarinem.

Jde o kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) s použitím kapilární krve odebrané z konečku prstu nebo neošetřené žilní plné krve. Vyhodnocení je prováděno přístrojem okamžitě po odběru a výsledky jsou známy v řádu minut. Oproti klasické kontrole odpadá zpracování krve v laboratoři.

HP antigen test – POCT

 

Helicobacter pylori je druh gramnegativní patogenní bakterie, jež napadá sliznici žaludku. Odhaduje se, že je ve vyspělých zemích touto bakterií infikována více než polovina dospělých po 60 letech věku, ačkoliv nemusí vždy vyvolat onemocnění. (Wikipedie)
Helicobacter pylori je druh gramnegativní patogenní bakterie, jež napadá sliznici žaludku. Odhaduje se, že je ve vyspělých zemích touto bakterií infikována více než polovina dospělých po 60 letech věku, ačkoliv nemusí vždy vyvolat onemocnění. (Wikipedie)

je test určený na stanovení antigenu Helicobactera pylori ve stolici.

Helicobacter pylori je považován za hlavní příčinu zánětu žaludeční sliznice. Sehrává významnou roli ve vývoji vředového onemocnění žaludku a dvanáctníku. Dokázalo se, že je přítomen u 80% žaludečních a 95% dvanáctníkových vředů. Pokud se tzv. chronický zánět (gastritida) nevyléčí, může se stát příčinou nejen zhoršeného hojení samotného vředu, ale po letech může mít vliv i na vývoj rakoviny žaludku.

Výhodou tohoto testu je, že je zpracován přímo v ordinaci a výsledek je znám během několika minut. Test bohužel není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cena jednoho vyšetřovacího setu se pohybuje kolem 200 Kč. Aktuální cenu sdělíme v ordinaci na požádání.

Měření indexu ABI

Přístroj pro měření indexu kotník-paže
Přístroj pro měření indexu kotník-paže

Jde o neinvazivní měření krevního tlaku na všech končetinách současně. Index kotník – paže (angl. Ankle Brachial Index – ABI) má vysokou výpovědní hodnotu v předpovědi celkového kardivaskulárního rizika (ischemická choroba dolních končetin, infarkt myokardu, mozková příhoda), jelikož aterosklerotický proces stojící za těmito chorobami je systémové onemocnění postihující souběžně více tepenných oblastí.

Hodnota ABI indexu <0,9 upozorňuje s přesností 95%, v porovnání s angiogramem jako zlatým standardem, na nebezpečí ICHDK (ischemické choroby dolních končetin – tedy jejich nedostatečné prokrvení) a s téměř 100% jistotou vyselektuje zdravé pacienty.

Metoda dostupná v naší ordinaci stanoví tuto hodnotu tak jednoduše, rychle a přesně, že toto vyšetření může být u každého pacienta provedeno jako preventivní kontrola.

24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (AMTK)

 

Ambulantní monitor tlaku krve
Ambulantní monitor tlaku krve

24-hodinový monitor krevního tlaku se využívá v situacích, kdy běžná ambulantní kontrola krevního tlaku není dostatečně spolehlivá. Tato exaktní metoda umožňuje na základě cca 50 spolehlivých měření krevního tlaku pomocí záznamníku kapesní velikosti a přehlednosti vyhodnocovacího programu získat lékaři dokonalou představu o  průměrném krevním tlaku, zátěži cévního řečiště krevním tlakem jako odpověď na psychickou a fyzickou aktivitu a o cirkadiánní variabilitě během celých 24 hodinU pacientů léčených antihypertenzivy dovoluje přesněji kontrolovat účinnost léčby.

Díky malým rozměrům, velmi tichému provozu a bezdrátové konektivitě námi používaného záznamníku je 24-hodinové monitorování pro pacienta velmi šetrné.

Močový analyzátor

Močový analyzátor
Močový analyzátor

Námi používaný přístroj je reflektanční fotometr určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků.  Proužek je analyzován a stanoven barevný odstín jednotlivých zón, na jehož základě je určena koncentrace příslušných analytů. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů vyšetřujícími nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám.Výsledky jsou dostupné bezprostředně po změření. Používanými proužky umíme stanovit až 11 parametrů: Bilirubin, Urobilinogen, Ketony, Kyselina askorbová, Glukoza, Bílkovina, Krev, Ph, Dusitany, Leukocyty, Specifická hmotnost.

REBOX physioterapie

Rebox elektroterapie
Rebox elektroterapie

Transkutánní neinvazivní elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku poruch pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Je efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti.

V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami.

Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy (antiedematózní efekt) a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné obvykle ihned po aplikaci reboxových proudů.

Doba aplikace reboxových proudů je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku. Při jedné proceduře je Rebox aplikován celkem ve 20-30 bodech jak v pasivní, tak aktivní (tj. bolestivé) poloze.

Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit léčebný proces.

Chřipka a očkování

Chřipka je závažné a nebezpečné onemocnění virového původu postihující převážně dýchací cesty, které se každoročně podílí na úmrtí až dvou tisíc lidí, což představuje přibližně 2% všech úmrtí.

Lidově se “chřipka” říká většině virových onemocnění v podzimních a jarních měsících, které ovšem ve skutečnosti chřipkou nejsou. Pro pravou chřipku je charakteristickýrychlý nástup (18-24h) následujících příznaků: horečka a zimnice, bolesti hlavy,  kloubů a svalů, pálení očí, kašel, únava a vyčerpání… Podrobněji zde.

Vzhledem k nebezpečnosti pravé chřipky je zvláště u starších a oslabených jedinců vhodné pravidelné očkování, které se provádí každoročně na podzim a efektivně zvyšuje odolnost min. po dobu šesti měsíců.

Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti chřipce v následujících případech:

 • u pojištěnců nad 65 let věku,
 • u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem,
 • u pojištěnců umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

 

Vypracované atestační otázky z VPL

Vážení kolegové, jelikož z vlastní zkušenosti vím, že obstarat si materiály k atestaci z Všeobecného praktického lékařství není někdy zcela jednoduché a myslím, že do dnešních dnů se situace nezměnila. Dávám zdarma k dispozici své vypracované atestační otázky. Otázky byly posbírány z materiálů volně dostupných na Internetu – především článků z odborných periodik nakladateství Solen a z přednášek SVL. Poslední aktualizace proběhla počátkem roku 2011.

 

Odkaz ke stažení je dostupný zde

Pokud Vám odkaz nefunguje, zkuste použít prohlížeč Google Chrome…

 

Přeji Vám ať jsou Vám materiály k užitku!

Pokdu budete chtít moji práci jakkoli ocenit, zcela jistě tak můžete učinit zasláním přiměřené částky na účet: 1160976023/0800

 

Tomáš Nosek